Çalışma Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Topluma, çalışanlarına duyarlı yaklaşım ve kalite anlayışı ile ; yatırımını insana, bilgiye ve teknolojiye yaparak sıfır hata ile hizmet hedeflenmektedir.

Bu inançla;

 • İlgili tüm mevzuat, idari düzenlemeler, yasal sorumluluk ve standartlara uymayı,
 • Hizmetlerinde tüm süreçlerin iş sağlığı ve güvenliği tehlike ve risklerini göz önünde tutmayı ve tehlike ve risklerin minimize edilebilmesi için gerekli tüm tedbirleri almayı,
 • Organizasyonun her kademesinde iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerine uygun ortak bir bakış açısı sağlamayı,
 • Sürekli gelişimi teminat altına almak için tüm çalışanlarına ve ilgili taraflarına eğitim ve açık iletişim imkanı sağlamayı,
 • Hizmet sağladığı müşterilerine; mevcut ve gelişen ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan kaliteli, iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerine uygun hizmetleri sunmayı ve yaşamlarını daha iyi kılmayı,
 • Tedarikçileri ve müşterileri ile kazan kazandır prensibi ile işbirliği ve güven içerisinde çalışmayı,
 • Yönetim sistemi kapsamındaki tüm süreçleri sürekli olarak iyileştirmeyi,
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk bilincini daima ön planda tutarak topluma olan duyarlılığında örnek olmayı, taahhüt ediyoruz.

Kalite Yönetim Politikası

Sahip olduğu tüm iş süreçleri doğrultusunda kalite yönetim sistemleri ve sürdürülebilirlik gereklilikleri kapsamında;

 • Tüm faaliyetlerinde kalite yönetimi gerekliliklerine ve bu gerekliliklerin amaç ve hedeflerine ulaşılmasına kaynak sağlayarak yönetimini etkin kılmayı,
 • Faaliyetleri kapsamında kalite yönetimi gereğince ulusal ve /veya uluslar arası uymakla yükümlü olduğu, yasal şartlar , ilgili tüm standartlar , şart koyucu merciiler tarafından konulmuş ve uyumu beklenen ilgili şartlar vb. doğrultusunda tüm uyum yükümlülüklerine eksiksiz olarak uymayı,
 • Faaliyetlerinde risk temelli düşünme etkinliğini sürdürmeyi ve tüm çalışanları ve paydaşları ile bu bakış açısının gelişimine destek sağlamayı yeni amaç ve hedefler belirleyerek kalite yönetimi açısından performansın sürekli gelişmesini sağlamayı,
 • Kalite yönetimi gereklilikleri doğrultusunda çalışanlarını, tüm ilgili taraflarını, tedarikçi, taşeron firmalarını ve komşularını varsa diğer tüm ilgili ilişkili taraflarını ve paydaşlarını bilgilendirerek katılımlarını , bilinçlendirilmelerini bu doğrultuda da ortak bakış açısını oluşturmayı,
 • Tüm faaliyetlerinde kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik açısından sürekli iyileştirmeyi göz önünde tutmayı ve sürekli iyileştirme faaliyetlerine öncelik vermeyi taahhüt ediyoruz.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

 • Sahip olduğu tüm iş süreçleri doğrultusunda; kalite yönetim sistemleri ve sürdürülebilirlik gereklilikleri kapsamında,
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi ile ilgili olarak gerekliliklerini yerine getirerek, liderlik ve bağlılık göstermeyi,
 • Bilgi güvenliği politikası ve bilgi güvenliği amaçlarını kuruluşun stratejik yönü ile uyumlu olarak oluşturmayı ,
 • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin şartlarının kuruluşun süreçleri ile bütünleştirilmesinin temin edilmesini,
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi için gerekli olan kaynakların sağlanmasını ve erişilebilirliğinin temin edilmesini,
 • Etkin bilgi güvenliği yönetiminin ve bilgi güvenliği yönetim sisteminin şartlarına uyum sağlamanın öneminin tüm ilgili taraflarla ve paydaşlarla paylaşılmasını ve duyurulmasını, eğitimlerle bilinçlendirme ve farkındalığın arttırılmasını sağlamayı, ortak bakış açısı yaratılmasını sağlamayı,
 • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin hedeflenen çıktılarının başarılmasının temin edilmesini,
 • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlamaları için kişilerin yönlendirilmesine destek vermeyi,
 • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamayı ; Kendi sorumluluk alanlarında liderliklerini sergileyebilmeleri için diğer ilgili yönetim rollerinin desteklenmesini,
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamındaki politikaları sürekli ve belirli periyotlarda gözden geçirmeyi;
 • Kurulan bilgi güvenliği yönetimi ile uzaktan çalışma ve mobil uygulamalarda güvenliğini en etkin şekilde sağlamayı ve süreci güvence altına almayı,
 • Çalışanları, yüklenicileri ile ilgili tüm paydaşlarının ve taraflarının kuruluş bilgi güvenliği yönetim sistemi politikası ve sistemine uygun uygulamalarda bulunmasını sürekli kontrol altında ve güvencede tutulması için tüm ilgili çalışmalara destek vermeyi,
 • İş ve bilgi güvenliği şartları temelinde bilgi ve bilgi işleme olanakları ile uygulama sistem fonksiyonlarına erişim düzenlemelerinin etkin ve güvenilir şekilde yapılmasının sağlanmasını tesis etmeyi ve bu süreci kontrol altında tutmayı,
 • Bilginin korunması için gerekli olması halinde kriptografik kontrollerin sağlanmasını ve sağlatılmasını, kriptografik kontrollerin güvence altında muhafazasını,
 • Temiz masa ve temiz ekran uygulamasının sürekli olarak çalışanlarınca uygulanmasını sağlamayı,
 • Bilgi, yazılım ve sistem imajlarının yedeklemelerinin güvence altında tutulmasını taahhüt ediyoruz.
FİYAT TEKLİFİ